13.01.2017 Selskabsmeddelelse vedrørende endelig tvangsindløsning af aktier i ASGAARD GROUP A/S

SELSKABSMEDDELELSE FRA ASGAARD GROUP A/S

Stensdal Group A/S meddelte den 15. december 2016 at det var besluttet at tvangsindløse mindretalsaktionærerne i ASGAARD GROUP A/S. Meddelelsen var baseret på Stensdal Group A/S’ ejerskab af 93,22% af aktierne i ASGAARD GROUP A/S og 93,22% af stemmerettighederne i selskabet.

ASGAARD GROUP A/S har endvidere anmodet Nasdaq OMX Copenhagen om afnotering af selskabet.

Nasdaq OMX Copenhagen har den 3. januar 2017 imødekommet ASGAARD GROUP A/S’ anmodning om afnotering. Selskabet afnoteres pr. 13. januar 2017 med sidste handelsdag 12. januar 2017.

Denne afnotering er nu gennemført.

I forbindelse med meddelelse om tvangsindløsning den 15. december 2016 er aktionærerne blevet opfordret til at overdrage deres aktier i ASGAARD GROUP A/S til Stensdal Group A/S senest den 12. januar 2017. Fristen for overdragelse er nu også udløbet.

Stensdal Group A/S har i perioden fra meddelelse af tvangsindløsning den 15. december 2016 til udløb af fristen for overdragelse den 12. januar 2017 erhvervet:

                             Aktier købt gennem almindelig handel på Nasdaq OMX Copenhagen       2,72%

                             Aktier købt gennem overdragelse i henhold til den afgivne opfordring    2,52%

Stensdal Group A/S ejer således nu 98,46% af aktierne.

Stensdal Group A/S har dags dato foretaget deponering af kr. 1.421.420 til indløsning af de resterende aktier i henhold til lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering, hvorefter Stensdal Group A/S nu registreres som ejer af de resterende ASGAARD GROUP A/S aktier i ASGAARD GROUP A/S’ ejerbog.

Hvis en aktionær er uenig i indløsningskursen, kan aktionæren anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand, som udmeldes af retten, hvor ASGAARD GROUP A/S har sit hjemsted, jf. selskabslovens § 70, stk. 2.

Ved offentliggørelse af nærværende meddelelse informeres aktionærer, hvis aktier er blevet tvangsindløst om, at de har en frist på tre måneder, inden for hvilken disse aktionærer kan anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en uafhængig skønsmand. En sådan anmodning vil ikke påvirke gennemførelsen og afviklingen af tvangsindløsningen. Efter udløbet af denne tre-måneders periode kan de tidligere aktionærer ikke længere anmode om, at indløsningskursen skal fastsættes af en skønsmand.

Anmodning om at indløsningskursen fastsættes af en uafhængig skønsmand skal således være fremsat senest den 13. april 2017.

Hvis der udmeldes en skønsmand, skal denne fastsætte indløsningskursen i overensstemmelse med selskabslovens § 67, stk. 3. Hvis skønsmandens vurdering fører til en højere indløsningskurs end den tilbudte, gælder denne højere kurs også for andre aktionærer i ASGAARD GROUP A/S, som ikke har anmodet om en vurdering. Omkostningerne til skønsmandens vurdering afholdes af den aktionær, som har anmodet om en vurdering. Retten kan dog pålægge Stensdal Group A/S at afholde omkostningerne helt eller delvist, hvis vurderingen fører til en højere kurs end den, Stensdal Group A/S har tilbudt.

ASGAARD GROUP A/S kan informere om, at en sådan anmodning ikke er blevet fremsat ved offentliggørelse af nærværende meddelelse.


Til forside

ASGAARD GROUP A/S   •  VALHØJS ALLÉ 174-176   •  2610 RØDOVRE   •  DANMARK   •  TEL: (+45) 7248 8884   •  EMAIL: INFO@ASGAARDGROUP.COM

Dansk
English